Milan-Torino, si va verso il turnover: due recuperi, riposa Giroud